Algemene voorwaarden Komma073

Artikel 1 Algemeen
Komma073 wordt hierna genoemd de leverancier.  De organisatie die met Komma073 de overeenkomst aangaat, wordt hierna genoemd de opdrachtgever.
Deze voorwaarden zijn geldig voor alle overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever, ook als er door leverancier derden ingeschakeld worden.

Artikel 2 Kwaliteit
De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een dienst bestaat zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. De opdrachtgever zorgt ervoor dat leverancier alle informatie krijgt waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze van belang kan zijn voor het goed uitvoeren van de dienst.
Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om de overeenkomst alsnog uit te voeren.

Artikel 3 Geheimhouding
De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de opdrachtgever die zij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding geldt ook na beëindiging van de opdracht.

Artikel 4 Opdracht en opdrachtbevestiging
Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Als er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert, waaronder de gebruikelijke tarieven van de leverancier. Kosten van derden worden vooraf in een raming opgenomen en bij substantiële afwijkingen uitsluitend na goedkeuring van opdrachtgever worden aangegaan. Bij het verstrekken van de opdracht worden afspraken gemaakt over:

 • de aard en omvang van de opdracht en eventuele bijkomende werkzaamheden

 • het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de publicatievorm en verdere eisen van de opdrachtgever

 • het geldende honorarium met de vermelding van eventueel meer/minderwerk

 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekenbevoegd is

 • in welke vorm medewerking, materialen of gegevens van de opdrachtgever nodig zijn en binnen welke termijn hij deze aanlevert

 • hoe kosten van derden worden gefactureerd en betaald.

 • de wijze waarop de teksten of andere gerelateerde diensten worden geleverd

 • wie geïnterviewde(n) of andere belanghebbende(n) de tekst voorlegt voor akkoord, voorafgaand aan publicatie

 • de uiterste aanlevertermijnen

 • de tijd voor de standaardherziening van de teksten of andere gerelateerde diensten

 • de persoon die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke termijn de goedkeuring wordt verleend


Artikel 5 Concepttekst en eenmalige herziening
Eenmaal een eenvoudige herziening van het concept maakt deel uit van de offerte, tenzij leverancier en opdrachtgever expliciet iets anders overeenkomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 6 Auteursrecht
De opdrachtgever verkrijgt door betaling van het overeengekomen honorarium het recht tot publicatie van het geleverde werk. Auteursrecht over dit werk blijft berusten bij de leverancier. Indien de opdrachtgever (delen van) het geleverde werk opnieuw wenst te publiceren, dan dient de opdrachtgever hierover vooraf contact op te nemen met de leverancier. Honoraria voor herpublicatie bedragen maximaal 20% van het oorspronkelijke honorarium.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging van de opdracht
Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht wordt op verzoek een aparte afspraak gemaakt over de honorering. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief moeten worden betaald.

Artikel 8 Offerte en offertekosten
Aan het doen van een beknopt voorstel en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Als het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, of als voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of als de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, dan kunnen aan de werkzaamheden kosten worden verbonden. De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte zijn vervat, blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk is beschermd, wordt bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding gevorderd. De opdrachtgever mag de in een volledig betaalde offerte vervatte ideeën zelf gebruiken en/of door een ander laten uitvoeren. Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor dertig dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. Als in een offerte over een termijn van levering wordt gesproken, geldt deze termijn vanaf de datum dat de opdracht wordt verstrekt. Als een offerte voor een spoedopdracht wordt gemaakt en de opdracht wordt niet per omgaande verstrekt, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Tarieven in offertes zijn exclusief btw. Leverancier kan niet aan offertes worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 9 Kostensoorten
In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen honorariumkosten, reiskosten, verblijfskosten, andere materiële kosten en kosten van derden.

Artikel 10 Levering en eerste gebruiksrecht
Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet (geheel) is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Zij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 11 Vrijwaring
De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal.

Artikel 12 Betaling
Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 65 euro, alles exclusief omzetbelasting.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Leverancier is bevoegd de uitvoering van de opdracht of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Ook als de leverancier na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van leverancier kan worden verlangd dat zij de opdracht tegen de overeengekomen condities zal nakomen. Leverancier kan verder de overeenkomst ontbinden als zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden verlangd. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van leverancier op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als leverancier de overeenkomst opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. In het geval dat leverancier de overeenkomst opschort of ontbindt, is zij hiervoor en hieruit voortvloeiend geen schadevergoeding verschuldigd. Is de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar, bijvoorbeeld doordat verplichtingen jegens leverancier niet worden nagekomen, heeft leverancier recht op vergoeding van de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.

Artikel 14 Overmacht
Leverancier is niet aan de overeenkomst gehouden als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt hier verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, waardoor leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Leverancier en opdrachtgever kunnen bij overmacht in overleg treden over de termijn van mogelijke hervatting van de opdracht, dan wel verdere afwikkeling van de overeenkomst. Werkzaamheden die op het moment van het intreden van overmacht zijn uitgevoerd zullen separaat worden gefactureerd.

Artikel 15 Geschillen
Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen wordt eerst gepoogd een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter.

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Volg komma073

Contact

T: 06 30749865

M: myke@komma073.nl

's-Hertogenbosch

Over komma073

© 2018 Komma073 - All rights reserved | disclaimer | algemene voorwaarden | privacybeleid |

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now